FAQ

 • 1. Czy w zadaniach polegających na wpisywaniu odpowiedzi możliwe jest wklejenie tesktu z innego żródła, np. edytora MS Word ?

  W zadaniach na uzupełnianie wskazane jest wpisywanie odpowiedzi bezpośrednio w polu przeznaczonym na odpowiedź, poprzez wprowadzanie każdego ze znaków przy pomocy klawiatury.
  Udzielenie odpowiedzi na zasadzie "Kopiuj/Wklej" z innego edytora tekstu np. MS WORD, spowoduje dołączenie do odpowiedzi dodatkowych znaczników formatujących tekst.
  Użycie ich dodatkowo ogranicza liczbę możliwych do wprowadzania znaków w odpowiedzi, co z kolei może spowodować uznanie jej za niepoprawną.

 • 2. Jak działa kalkulator wyników egzaminacyjnych?

  Funkcjonalność kalkulatora wyników egzaminacyjnych dostępna jest dla Testów Gimnazjalnych (poziom podstawowy i rozszerzony) oraz Testów Maturalnych (poziom podstawowy).Po wybraniu w/w zeszytów ćwiczeń dostępna jest opcja „Kalkulator wyników egzaminacyjnych”.
  Jeśli jest to konto :
  Nauczyciela - wyświetlana jest tabela, która zawiera kolumny: Uczeń (imię i nazwisko); Testy (dla danego zeszytu ćwiczeń); Średnia (arytmetyczna).
  Ucznia - Wyświetlana jest tabela w widoku szczegółowym: Test; Wynik z zadań zamkniętych, Pisanie (Zadanie 7 i 8 dla Testów Maturalnych; Zadanie 8 i 9 dla Testów Gimnazjalnych – poziom rozszerzony) oraz Suma
  Wynik testu jest sumą wyników za poszczególne części testu gdzie poszczególnym częściom zostały przypisane wagi zgodnie z tabelami. Poniższe zestawienie przedstawia jak poprawnie interpretować wyniki poszczególnych części testu:
  Test Gimnazjalny poziom podstawowy i rozszerzony:

  TYP ĆWICZENIA POZIOM PODSTAWOWY--- POZIOM ROZSZERZONY
  Rozumienie ze słuchu 30% 25%
  Rozumienie tekstu pisanego 30% 25%
  Wypowiedź pisemna ---- 25%
  Znajomość środków językowych 15% 25%
  Znajomość funkcji językowych 25% -----
  Razem 100% 100%


  Test maturalny - Poziom podstawowy
  TYP ĆWICZENIA UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM
  Rozumienie ze słuchu 30%
  Rozumienie tekstu pisanego 40%
  Wypowiedź pisemna 30%
  Razem 100%

 • 3. Czy na koncie nauczyciela mogę rozwiązywać ćwiczenia?

  Najnowsza funkcjonalność podglądu ćwiczeń i możliwość ich rozwiązywania z poziomu konta nauczyciela pozwala na wykonywanie ćwiczeń na lekcjach wraz z uczniami.
  Ćwiczenia/ zadania domowe - Wybieramy zeszyt ćwiczeń a następnie rozdział(Unit) oraz sekcję(stronę) na której znajdują się ćwiczenia z którymi chcemy aktualnie pracować. W tym momencie wyświetla się strona z zeszytu ćwiczeń ponad którą dostępny jest przycisk „Wypróbuj”oraz „Otwórz”.
  Wybranie przycisku „Wypróbuj” a następnie wskazanie konkretnego ćwiczenia, spowoduje że otworzy się ono bez udzielonych odpowiedzi oraz daje możliwość rozwiązania ćwiczeń. Po udzieleniu odpowiedzi możemy zadanie wysłać lub wybrać opcję „Pokaż odpowiedzi” aby porównać je z odpowiedziami zawartymi w kluczu.
  Testy ewaluacyjne – Po wybraniu zeszytu ćwiczeń, przy każdym z dostępnych Testów Ewaluacyjnych dostępna jest opcja „Wypróbuj”. Kliknięcie tej opcji spowoduje że test otworzy się w taki sposób jakby został otworzony z poziomu konta ucznia. Po udzieleniu odpowiedzi możemy zadanie wysłać lub wybrać opcję „Pokaż odpowiedzi” aby porównać je z odpowiedziami zawartymi w kluczu.
  Zadania z modelową odpowiedzią(otwarte oraz self-study) – Zadania tego typu są dostępne np. w Testach Gimnazjalnych-> Dodatkowe ćwiczenia egzaminacyjne-poziom rozszerzony-> Pisanie 1. Po otworzeniu tego typu zadania również dostępne będą przyciski „Otwórz” lub „Wypróbuj”. Wybranie przycisku „Wypróbuj”, a następnie wskazanie konkretnego ćwiczenia , spowoduje że otworzy się ono bez udzielonych odpowiedzi oraz daje możliwość rozwiązania go. Po udzieleniu odpowiedzi możemy wybrać opcję „Pokaż odpowiedzi” aby porównać je z odpowiedziami udzielonymi podczas prezentowania zadania.

 • 4. Dlaczego część ocen lub wyników procentowych jest zaznaczona na czerwono?

  Ocena lub wynik procentowy w Dzienniku Ocen oznaczony kolorem czerwonym wskazuje na to że system automatycznie przyznał ocenę niedostateczną z powodu braku wykonania w terminie tego zadania przez ucznia.

 • 5. Dlaczego nie mogę ponownie przypisać tego samego zadania?

  Wszystkie typy dostępnych ćwiczeń na MyenglishLab.pl – zadania domowe, testy ewaluacyjne oraz zadania otwarte mogą być przypisywane uczniom wielokrotnie. Proces oceniania tych zadań jest skonstruowany w taki sposób aby w Dzienniku Ocen zapisywana była ocena z ostatniego podejścia do wykonania danego zadania. W przeszłości zdarzało się jednak, że zadanie było przypisywane w tym samym czasie temu samemu uczniowi więcej niż jeden raz. Uczeń najczęściej wykonywał przypisane zadanie tylko raz, nie reagując na kolejne jego przypisanie. Wskutek braku reakcji, system po upłynięciu terminu wykonania zadania, automatycznie wystawiał ocenę niedostateczną.
  Aby tego uniknąć przebudowany został proces ponownego przypisywania tego samego zadania do momentu upłynięcia poprzedniego terminu jego wykonania. Brak możliwości ponownego przypisania zadania jest wyrażony w postaci niedostępności przycisku „Wyślij zadanie do grupy”(zadania domowe) lub przycisku „Dalej”(zadania otwarte, testy ewaluacyjne). We wszystkich tych przypadkach dostępny jest tylko przycisk „Wróć do wyboru sekcji”.
  *Nauczyciel w każdej chwili może anulować poprzednie zadanie i przypisać je ponownie lub przesunąć termin realizacji.

 • 6. Do czego służy opcja „Pokaż statystyki”?

  Funkcjonalność ta umożliwia dostęp do bardziej szczegółowych charakterystyk dotyczących wyników uzyskanych przez każdego z uczniów. Jednak interpretacja wyników zależy od rodzaju zadań np. różni się w przypadku ‘Zadań Domowych’ oraz ‘Ćwiczeń’.
  Aby się z nią zapoznać należy przejść do Dziennika Ocen a następnie wybrać opcję „Pokaż statystyki” dostępną powyżej prawego górnego rogu każdej z tabeli ocen.
  Ćwiczenia – Wygenerowana tabela przedstawia listę uczniów z podziałem na rozdziały oraz ogólnym podsumowaniem. Posłużmy się przykładem np. oznaczenie ‘14/16’ dla danego ucznia w sekcji Unit 1, oznacza stosunek ćwiczeń wykonanych przez niego w Rozdziale1 do ćwiczeń możliwych do wykonania w tym rozdziale. Oznaczenie ‘175/350’ w sekcji „Podsumowanie” to stosunek ćwiczeń wykonanych przez ucznia we wszystkich rozdziałach do wszystkich zadań dostępnych w całym Zeszycie Ćwiczeń on-line.
  Zadania domowe – Po wybraniu opcji „Pokaż statystyki” zostaje graficznie wygenerowana taka sama tabela jak w przypadku ‘Ćwiczeń’. Różnica polega na zadaniach które są brane pod uwagę do wyliczenia statystyk.
  W tym przypadku nauczyciel otrzymuje informacje ile zadań z tych przypisanych przez niego zostało wykonanych przez ucznia. Przykładowo oznaczenie w ‘Module1’, '10/12' oznacza że nauczyciel przypisał uczniowi 12 zadań z czego ten wykonał jedynie 10.

 • 7. Jak wyeksportować oceny z Dziennika Ocen do pliku Excell?

  Dla poprawienia Państwa wygody pracy dodaliśmy możliwość wyeksportowania wyników z Dziennika Ocen do pliku Excell. Funkcjonalność ta została stworzona z myślą o nauczycielach którzy chcieliby otrzymać oceny w postaci wydruku i w ten sposób zaprezentować je swoim uczniom. Aby to zrobić trzeba przejść do Dziennika Ocen, wybrać odpowiednią grupę(klasę), a następnie kliknąć w link „Eksportuj powyższą tabelę” dostępny pod każdą z tabel z ocenami.

 • 8. Jak zapisać się do nowej grupy lub innego nauczyciela?

  Pierwsza opcja - Nowy nauczyciel zakłada na swoim koncie nową grupę, której przypisuje dedykowany dla grupy podręcznik oraz przekazuje dane dostępowe(PIN i hasło) uczniom. Następnie uczniowie przy pomocy nowego kodu PIN oraz hasła zapisują się do nowo utworzonej grupy. Aby to zrobić wystarczy wybrać ‘Ustawienia’, a następnie ‘Moje Grupy’ oraz ‘Zapisz się do grupy’. Wraz z uczniem, do nowej grupy przenoszone są również wszystkie dotychczas uzyskane oceny.
  Druga opcja -Nauczyciel może również przenieść uczniów własnoręcznie, klikając w sekcji ‘Ustawienia’ na ‘Zarządzaj swoimi grupami i uczniami’. Po wybraniu zeszłorocznej grupy przewijamy ekran na dół i przy pomocy przycisku Przenieś dodajemy kolejno uczniów do nowej grupy.

 • 9. Jak przedłużyć dostęp do konta MyEnglishLab?

  Nauczyciel – konto nauczyciela jest ważne przez 3 lata od daty aktywacji pełnego dostępu. Po tym okresie brak aktywności na koncie nauczyciela rozumiany jako brak logowania do systemu w okresie od 01.07 - 31.12.danego roku, skutkuje tym że od 1 stycznia następnego roku rozpoczyna się 30 dniowa procedura wygaszania konta. W tym czasie nauczyciel jest informowany emailem o zaistniałej sytuacji na 30,14 oraz 3 dni przed wyłączeniem konta.
  Aby wstrzymać proces dezaktywacji konta prosimy o kontakt z Reprezentantem firmy Pearson. Jeśli dostęp do konta nie zostanie w tym czasie przedłużony, nauczyciel będzie musiał zarejestrować się jeszcze raz.
  Uczeń - Również w tym przypadku na 30, 14 oraz 3 dni przed wygaśnięciem aktywnego podręcznika, uczeń jest informowany o tym fakcie poprzez email z instrukcją jak w sklepie internetowym firmy Pearson, zaopatrzyć się w kod przedłużający dostęp. Jednocześnie na stronie głównej konta ucznia dostępny jest przycisk „Przedłuż dostęp do zeszytu ćwiczeń on-line”. Uczeń przedłuża dostęp poprzez wybranie wymienionego przycisku i wpisanie zakupionego wcześniej kodu.

 • 10. Zadania z modelową odpowiedzią

  Zadania tego typu dostępne są na platformie myenglishlab.pl jako zadania otwarte(pisemne) oraz jako ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez ucznia(tzw.self-study)bez konieczności zlecania wykonania przez nauczyciela. Zadania otwarte z modelową odpowiedzią umieszczone są tylko w zeszycie ćwiczeń "Testy Gimnazjalne", w sekcji "Dodatkowe ćwiczenia egzaminacyjne - poziom rozszerzony".
  Cechą wspólną obydwu typów zadań z modelową odpowiedzią jest to że nie są one oceniane ani przez system ani przez nauczyciela. Uczeń po wykonaniu zadań może porównać swoją pracę z odpowiedzią modelową umieszczoną w systemie wybierając link "Zobacz wyniki". Na tej podstawie możliwa jest samodzielna ocena własnych umiejętności.

 • 11. Jak mogę zgłosić problem napotkany podczas pracy z MyEnglishLab?

  Po zalogowaniu się na swoje konto wybieramy link "Zgłoś problem" umieszczony w prawym górnym rogu. W tym momencie pojawi się formularz w którym odpowiednio wypełniamy wymagane pola:
  Kategoria błędu/zgłoszenia - Kwalifikujemy błąd np: jako graficzny,techniczny
  Wybierz zeszyt ćwiczeń - Wskazujemy zeszyt ćwiczeń w którym napotkaliśmy na błędy podczas pracy
  Podaj rozdział/numer testu - Wskazujemy numer rozdziału/testu
  Podaj numer zadania - Wskazujemy numery ćwiczeń
  Jeśli zgłaszasz problemy innych użytkowników podaj ich nazwiska - Wskazujemy siebie oraz/lub użytkowników którzy również napotkali na ten sam błąd
  Dołącz plik(zrzut ekranu)- W tym miejscu możemy wskazać zrzut ekranu obrazujący błąd. Umożliwi to szybszą identyfikację problemu. Możemy maksymalnie załadować 4 pliki o łącznej wielkości 16MB

 • 12. Sposób wyliczania oceny z użyciem średniej ważonej

  Przykładowa tabela–rozdział 1, zeszyt ćwiczeń „X”.

  Nr ćwiczenia Ilość luk Punkty zdobyte Wynik % (wartość) Ocena Średni wynik/ocean
  1 10 10 100 5 74%/3
  2 43 43 100 5
  3 10 10 100 5
  4 16 13 81 4
  5 24 0 0 1

  Sumując Ilość luk(wagi) otrzymujemy wynik 103.
  W zależności od sposobu wyświetlania wyników w dzienniku uczeń / nauczyciel widzi oceny bądź %. Na potrzeby tego wyjaśnienia dokumentu w tabeli znajdują się oba wyniki.
  Śr.w. = (10x100%)+(43x100%)+(10x100%)+(16X81%)+(24x0%) / 103= 7596%/ 103 ~ 73,75%
  Możemy zatem przyjąć wynik 74%.
  W taki sposób liczony jest średni wynik:
  1. z rozdziału dla danego ucznia
  2. podsumowujący rozdziały dla danego ucznia
  3. podsumowujący zadania wykonane w danym rozdziale przez wszystkich uczniów
  4. z testów ewaluacyjnych / maturalnych / gimnazjalnych dla pojedynczego testu
  5. z testów ewaluacyjnych / maturalnych / gimnazjalnych wykonanych przez danego ucznia
  6. podsumowujący dany test wykonany przez wszystkich uczniów:
  Średnia ocena 3 wynika z progów ustawionych przez nauczyciela, który dla oceny 4 przyjął minimum 75% - założenie na potrzeby  powyższego przykładu obrazujące różnice w postrzeganiu średniej.

 • 13. Ile zadań mogę jednorazowo przypisać moim uczniom? Czy może zadać od razu ćwiczenia z całego rozdziału?

  Mechanizm przypisywania zadań został przygotowany przede wszystkim z myślą o nauczycielach, którzy aktywnie korzystają z platformy, logują się do systemu stosunkowo często, np. raz w tygodniu i z lekcji na lekcję, lub w innych niewielkich odstępach czasowych zadają uczniom porcje ćwiczeń, które powinny być wykonane przed następną lekcją lub np. przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia. Teoretycznie, jednorazowo można przypisać nawet wszystkie ćwiczenie należące do jednego rozdziału, ale zalecamy przypisywanie ćwiczeń w zestawach (porcjach po kilka ćwiczeń), które mają być przez uczniów wykonane w określonym terminie. Musimy pamiętać, że każde zadane przez nas ćwiczenie pojawi się na w formie osobnego ogłoszenia na stronie głównej ucznia i nauczyciela. Aby uniknąć nagromadzenia zbyt wielu ogłoszeń na stronie, wprowadzone zostało ograniczenie umożliwiające wyświetlanie maksymalnie 70 ogłoszeń. Warto wziąć pod uwagę to ograniczenie planując i wysyłając zadania domowe uczniom.

 • 14. Dlaczego część zadań w zeszycie ćwiczeń jest nieaktywna(wyszarzona)?

  Wybrane ćwiczenia będą nieaktywne dla ucznia w momencie gdy nauczyciel przypisał je jako pracę domową. Po upłynięciu terminu ich wykonania zdefiniowanego przez nauczyciela, te same zadania będą już aktywne - system dokonuje tej czynności automatycznie.

 • 15. Dlaczego zadanie po wykonaniu zniknęło ze strony głównej na koncie ucznia?

  Przypisane przez nauczyciela Testy oraz Zadania domowe po wykonaniu przez ucznia znikają z widoku zadań przypisanych. W dzienniku ocen automatycznie wystawiana jest ocena. Natomiast Zadania otwarte po wykonaniu przez ucznia pozostają na jego koncie. Są one również „ręcznie oceniane” przez nauczyciela i dopiero po sprawdzeniu pracy ocena jest umieszczana w Dzienniku.

 • 16. Dlaczego niektórzy moi uczniowie w danej grupie nie otrzymali testu do rozwiązania?

  Aby mieć możliwość rozwiązania przypisanego przez nauczyciela testu, konieczne jest zarejestrowanie się oraz zapisanie do swojej grupy przed terminem przypisania testu. Jeśli uczeń zarejestruje się po tym terminie, nie będzie widział przypisanego testu. W takiej sytuacji konieczne jest zgłoszenie do nauczyciela prośby o ponowne przypisanie zadania.

 • 17. Jak sprawdzać prace pisemne przysłane przez ucznia?

  Na stronie głównej pod nagłówkiem Zadania otwarte widoczne są przypisane uczniom ćwiczenia typu „writing”, które muszą być ocenione przez nauczyciela. Po kliknięciu na przycisk Raport zadania zostaniemy przeniesieni do raportu, w którym widać, kto już nadesłał swoją odpowiedź. Przy nazwisku wybranego ucznia należy kliknąć na przycisk Sprawdź. Otworzy się wtedy praca nadesłana przez tego ucznia. W tekście zaznaczamy błędny fragment, wybieramy kategorię błędu i w okienku obok wpisujemy komentarz. W kolejnym kroku, na dole ekranu, samodzielnie wystawiamy ocenę końcową, która zostanie zapisana w dzienniku.

 • 18. Do czego służy przycisk Akceptuj w Raporcie błędów?

  Klikając na przycisk Akceptuj, nauczyciel może uznać daną odpowiedź wszystkim uczniom, dla których ta odpowiedź została zaklasyfikowana przez system jako błędna. Oznacza to, że ocena ucznia zostanie podwyższona, ale ta odpowiedź nie zostaje dodana do ogólnego klucza, według którego funkcjonuje MyEnglishLab.

 • 19. Jak mam wygenerować Raport błędów?

  Raport błędów można wygenerować z zadań przypisanych uczniom przez nauczyciela jako praca domowa oraz z testów ewaluacyjnych. W tym celu należy otworzyć Dziennik, wybrać interesującą nas tabelę oraz odpowiedni Unit, a potem ćwiczenie lub test. Na dole kolumny widoczny jest przycisk Zobacz raport.

 • 20. Czy w tabeli ocen mogę widzieć wynik procentowy, jaki uzyskał uczeń za dane ćwiczenie zamiast oceny?

  Nauczyciel może wybrać formę wyświetlania wyników. W zakładce Ustawienia znajduje się przycisk Forma prezentacji ocen. Po jego wybraniu wyświetli się ekran z listą wszystkich grup utworzonych przez tego nauczyciela, obok której zaznaczamy preferowaną opcję: Ocena lub Procent. Uczeń widzi swoje wyniki w Dzienniku w formie wybranej przez nauczyciela.

 • 21. Dlaczego nie widzę w Dzienniku ocen wszystkich grup?

  Nauczyciel może jednorazowo widzieć oceny jednej grupy z jednego podręcznika. W celu wybrania interesujących nas danych należy najpierw kliknąć na Wybór grupy, a potem w oknie obok Wybór zeszytu ćwiczeń.

 • 22. Dlaczego w Dzienniku widoczne są cztery tabele ocen?

  Każda tabela pokazuje inny rodzaj zadań:
  1. Zadania domowe – tu widoczne są oceny za zadania przypisane przez nauczyciela (wybrane) i tylko na ich podstawie liczona jest średnia. Ocena niedostateczna wystawiona automatycznie przez system w sytuacji, gdy uczeń nie rozwiąże danego ćwiczenia w terminie, wyświetlona jest w kolorze czerwonym. Kolor czarny oceny niedostatecznej oznacza, że uczeń otrzymał bardzo mało punktów za wykonanie tego ćwiczenia.
  2. Ćwiczenia – tu widoczne są oceny z zadań, które uczeń rozwiązuje według własnego uznania lub po otrzymaniu ustnego polecenia od nauczyciela.
  3. Zadania otwarte – tu widoczne są oceny wystawione przez nauczyciela za zadania otwarte (prace pisemne) przypisane wcześniej danej grupie.
  4. Testy ewaluacyjne - tu widoczne są oceny uzyskane przez uczniów za rozwiązanie testów przypisanych wcześniej danej grupie.
  Uwaga – w Dzienniku widoczna jest zawsze pierwsza ocena uzyskana przez ucznia za rozwiązanie ćwiczenia, testy czy zadania otwarte, chyba że nauczyciel przypisze dane ćwiczenie ponownie. W takim wypadku poprzednia ocena zostaje usunięta, a uczeń musi ponownie rozwiązać to ćwiczenie.

 • 23. Skąd moi uczniowie wiedzą które ćwiczenia maja rozwiązać?

  Jeżeli nauczyciel przypisze uczniom wybrane ćwiczenia z konkretnym terminem realizacji, to wyświetlają się one uczniowi na stronie głównej i wystarczy, że kliknie on na przycisk Rozwiąż, a system przeniesie go do konkretnego ćwiczenia. Ocena uzyskana za rozwiązanie tego ćwiczenia widoczna będzie w Dzienniku w tabeli Zadania domowe. Uczniowie nie mogą wyświetlić zadanego ćwiczenia, klikając na dany zeszyt ćwiczeń, bo w momencie przypisania konkretnego ćwiczenia jako zadania domowego, zostaje ono wyszarzane w widoku sekcji.

 • 24. Jak zadawać prace domowe swoim uczniom?

  Opcja 1 – wystarczy podać uczniom ustnie podczas zajęć, które ćwiczenia mają rozwiązać, a uczniowie samodzielnie znajdą je klikając na okładkę odpowiedniego zeszytu ćwiczeń, wybierając Unit czy Moduł i numer strony z zadanym ćwiczeniem. W tym wypadku oceny uczniów widoczne są w Dzienniku w tabeli Ćwiczenia.
  Opcja 2 – nauczyciel może wybrać w systemie odpowiednie ćwiczenia i zadać je uczniom z konkretnym terminem realizacji. W tym celu nauczyciel klika po kolei: Zeszyt ćwiczeń -> Wybór rozdziału -> Wybór sekcji -> tryb Dodaj ćwiczenie do koszyka. Następnie zaznacza wybrane ćwiczenia, które pojawiają się w Koszyku zadań. Po dodaniu ćwiczenia do Koszyka zadań dane ćwiczenie jest wyszarzane, a obok Koszyka zadań pojawia się cyfra odpowiadająca ilości dodanych ćwiczeń. Po zakończeniu wybierania należy kliknąć na przycisk Przypisz. Zostaniemy przeniesieni do ekranu wyboru grupy/uczniów i terminu nadsyłania zadania. Po zaznaczeniu odpowiednich opcji, klikamy na przycisk Zadaj. Wysłanie tak przygotowanej pracy domowej jest potwierdzane komunikatem.
  Uczniowie widzą zadane ćwiczenia na stronie głównej na swoim koncie w MyEnglishLab i wystarczy, że klikną na przycisk Rozwiąż, a system przeniesie ich do konkretnego ćwiczenia. Ich oceny widoczne będą w Dzienniku w tabeli Zadania domowe
  Uwaga – jednorazowo można przypisać uczniom dowolną ilość zadań, ale wszystkie muszą pochodzić z tego samego Unitu. Nauczyciel powinien sprawdzać, kto już rozwiązał zadane ćwiczenia w Dzienniku.
  Jeżeli uczeń nie rozwiąże zadanych ćwiczeń w wyznaczonym terminie, system automatycznie wystawi mu ocenę niedostateczną.

 • 25. Jak ustawić progi ocenowe dla swoich grup?

  Zmiana progów oceniania możliwa jest po wybraniu jednej z grup w zakładce Zarządzaj swoimi grupami i uczniami w zakładce Ustawienia. Na dole ekranu wyświetlają się szczegóły danej grupy i cztery dodatkowe przyciski. Należy wybrać Zmień progi ocenowe, a następnie wprowadzić nowe dane. Można również dodać lub usunąć poszczególne oceny oraz zatwierdzić nowe ustawienia dla innych grup poprzez zaznaczenie pustego okna przy ich nazwie.

 • 26. Jak usunąć grupę, której uczniowie zakończyli już naukę w mojej szkole?

  Nauczyciel nie może usunąć grupy ze swojego konta, ale jeżeli usunie z niej wszystkich uczniów bądź przeniosą się oni do innych grup, to pusta grupa zostanie automatycznie usunięta.

 • 27. Jak założyć grupę w MyEnglishLab?

  Po zalogowaniu wystarczy kliknąć na przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu. Następnie wybieramy Kreator kursów i grup, wpisujemy nazwę nowej grupy, np. klasa 1A, grupa B, a potem wybieramy z listy rozwijanej tytuł zeszytu ćwiczeń, według którego będziemy pracować w danym roku szkolnym. Po kliknięciu na przycisk Dodaj grupę na dole ekranu pojawi się podsumowanie wprowadzonych przez nas informacji. Klikamy: Następny krok i widzimy Kod PIN, który został automatycznie wygenerowany przez system. Musimy ten kod oraz wymyślone przez nas hasło przekazać uczniom na najbliższych zajęciach, żeby mogli samodzielnie zapisać się do tej grupy po zarejestrowaniu swojego konta w MyEnglishLab. Klikamy ponownie: Następny krok i koniecznie przycisk Zatwierdź.
  Uwaga – możliwość tworzenia grup nie działa na koncie w wersji demonstracyjnej.

 • 28. Jak zapisać uczniów do nowej grupy?

  Uczniowie zapisują się do grupy samodzielnie. Potrzebne są im do tego Kod PIN oraz hasło, które nauczyciel wygenerował podczas zakładania danej grupy w systemie MyEnglishLab.
  Uczniowie znajdą dokładne informacje jak to zrobić w specjalnej instrukcji, którą można pobrać ze strony logowania: www.myenglishlab.pl.

 • 29. Jak kontynuować pracę z moimi grupami w kolejnym roku szkolnym?

  Opcja pierwsza – nauczyciel zakłada nową grupę, której przypisuje kolejny podręcznik. Potem uczniowie przy pomocy nowego kodu PIN oraz hasła zapisują się do nowej grupy na dotychczasowym koncie w MyEnglishLab. Wystarczy, że klikną Ustawienia, a potem Moje grupy oraz Zapisz się do grupy. Nauczyciel może też przenieść ich własnoręcznie, klikając w Ustawieniach na Zarządzaj swoimi grupami i uczniami. Po wybraniu zeszłorocznej grupy przewijamy ekran na dół i przy pomocy przycisku Przenieś dodajemy kolejno uczniów do nowej grupy.
  Opcja druga – wchodząc w Ustawienia i Zarządzaj swoimi grupami i uczniami, nauczyciel może po prostu zmienić nazwę grupy oraz zeszyt ćwiczeń. Proponujemy zaznaczyć kolejny poziom lub tytuł podręcznika, z którego będziemy korzystać i nadal pozostawić sobie oraz uczniom dostęp do poprzednio używanego tytułu.